ข้อมูล
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ (ภาษาไทย)
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับย่อ (ภาษาอังกฤษ)
- แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่างประเทศ
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ.2561-2580) (5S 5มี)
- แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 (ฉบับเต็ม)
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 (พ.ศ.2565 - 2565)
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบายรัฐบาล
นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวีวะ)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1   (พ.ศ.2504 - 2506)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2   (พ.ศ.2510 - 2514)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3   (พ.ศ.2515 - 2519)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4   (พ.ศ.2520 - 2524)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5   (พ.ศ.2525 - 2529)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6   (พ.ศ.2530 - 2534)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7   (พ.ศ.2535 - 2539)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8   (พ.ศ.2540 - 2544)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9   (พ.ศ.2545 - 2549)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป. (OG)
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- แผนการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่มาของข้อมูล http://www.bic.moe.go.th