จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
51

• หญิง
45

รวม
96
จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
9

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
5

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
46

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
2

• ประถมศึกษา
1

• ไม่ระบุ
26
จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน

• รองผู้อำนวยการ
4

• หัวหน้าแผนก
10

• ข้าราชการครู
15

• พนักงานราชการ
8

• ครูอัตราจ้าง
32

• หัวหน้า
25

• ลูกจ้างประจำ
2

• เจ้าหน้าที่
27

• พนักงานขับรถ
3

• แม่บ้าน/นักการภารโรง
9

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
3

• ผู้ช่วยหัวหน้า
109

• ผู้ดูแลระบบ
2
จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
1

• แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• แผนกวิชาโยธา
2

• แผนกวิชาช่างเชื่อม
4

• แผนกสามัญสัมพันธ์
12

• แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
3

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกการบัญชี
7

• แผนกไฟฟ้า
7

• แผนกเครื่องกล
11

• แผนกอิเล็กทรอนิกส์
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
11

• งานบุคลากร
4

• งานทะเบียน
4

• งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
12

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
7

• งานอาคารสถานที่
19

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานบริหารงานทั่วไป
5

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
7

• งานครูที่ปรึกษา
10

• งานวัดผลและประเมินผล
5

• งานบัญชี
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
7

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
2

• งานความร่วมมือ
5

• งานปกครอง
16

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
14

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
6

• งานวางแผนและงบประมาณ
5

• งานพัสดุ
9

• งานการเงิน
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2