เมนูหลัก
   
  งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรศักดิ์     แก้วหีด
ตำแหน่ง :   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์ติดต่อ :   0819666103
อีเมล์ :   srs007171@gmail.com
การศึกษา :   ไม่มี ประถมศึกษา  ( โรงเรียนบ้านชุมโลง (2527) )
ไม่มี มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนคงคาประชารักษ์ (2530) )
ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนนครอาชีวศึกษา (2533) )
วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ (2538) )
การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยอีสาน (2553) )
ครุศาสตร์เครื่องกล ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (2558) )
วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ  ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2545) )

 

งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร