เมนูหลัก
   
  งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายวิชาการ

 
 
 

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์     ศรีคุณ
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :   0817901944
อีเมล์ :   dumrong0103@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวกนกวรรณ     แก้วจันดี
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :   0934862417
อีเมล์ :   kanokwan17842@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววราพร     มุขธระโกษา
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :   0868617011
อีเมล์ :   may___hopefulness@hotmail.com
การศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   นายบรรยวัสถ์     นาดี
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :   0863192254
อีเมล์ :   banyawat58@hotmail.com
การศึกษา :   ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส. ทบ. (2539) )
เทคนิคยานยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส. ทบ. (2542) )
อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2548) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

     
ชื่อ-สกุล :   นายนิพนธ์     ปัญญาวงษ์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

งานวิทยบริการและห้องสมุด | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน | งานวัดผลและประเมินผล | งานสื่อการเรียนการสอน | งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี