เมนูหลัก
   
  งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นายปพน     ฐิตาภรณ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :   0817899234
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นางนภาพร     ฮวบกระโทก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :   0818789675
อีเมล์ :   napapon_sky@hotmail.coth
การศึกษา :   การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2558) )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2550) )

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอภิสรา     แก้วชุมพล
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพรธิดา     ปาทุม
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   p.pontida@hotmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2556) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรเดช     ศรีสุริยงค์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร