เมนูหลัก
   
  งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นายณัฏฐพล     สิรวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   nnat1994@gmail.com
การศึกษา :   วิทย์-คณิต ประถมศึกษา  ( โรงเรียนวัดประทุมทายการาม (2527) )
คณิต-วิทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนสิชลคณาธารวิทยา (2530) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนจรัสพิชากรอาชีวศึกษา (2533) )
ไฟฟ้ากำลัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม  ( สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้ สงขลา (2535) )
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง (2554) )

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นางนภาพร     ฮวบกระโทก
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :   0818789675
อีเมล์ :   napapon_sky@hotmail.coth
การศึกษา :   การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2558) )
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2550) )

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   จุฑารัตน์     จันภิรมย์
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :   0856752542
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุรเดช     ศรีสุริยงค์
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร