เมนูหลัก
   
  งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 
 
 

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธัญญารัตน์     มหาหงษ์
ตำแหน่ง :   หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0828617295
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวธัญสุดา     ห้อยไธสง
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0898499172
อีเมล์ :   nareetansuda@gmail.com
การศึกษา :   วิทย์-คณิต มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2539) )
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( โรงเรียนบัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ (2542) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (2554) )

 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางรำไพ     พลทามูล
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0872584515
อีเมล์ :   pai_pream@hotmail.com
การศึกษา :   การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( โรงเรียนเทคโนโลยีพลพาณิชยการ (2542) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาววราพร     มุขธระโกษา
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0868617011
อีเมล์ :   may___hopefulness@hotmail.com
การศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2556) )

 

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

     
ชื่อ-สกุล :   นางศรีสุวรรณ     ชุดนอก
ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :   0922696405
อีเมล์ :   srisuwan.chut@gmail.com
การศึกษา :   การบริหารการศึกษา ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยอีสาน (2554) )

 

งานบริหารงานทั่วไป | งานทะเบียน | งานการเงิน | งานบัญชี | งานพัสดุ | งานอาคารสถานที่ | งานประชาสัมพันธ์ | งานบุคลากร