เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างเชื่อม

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุชาติ     รอดสุวรรณ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างเชื่อม
เบอร์ติดต่อ :   0868648689
อีเมล์ :   rodsuwan111@hotmail.com
การศึกษา :   เชื่อมโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2534) )
เทคนิคโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2536) )
เชื่อมและประสาน ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน (2538) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกวิชาช่างเชื่อม

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.หญิงสายม่าน     เปลี่ยนเหล็ก
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกวิชาช่างเชื่อม
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :   - ประถมศึกษา  ( โรงเรียนวัดปากห้วย (2528) )
เกษตรกรรม มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนดอนทองวิทยา (2532) )
ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2535) )
เทคนิคโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก (2537) )
เชื่อมและประสาน ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ (2540) )
กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยนเรศวร (2547) )
คอม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2555) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อม

     
ชื่อ-สกุล :   นายบัญชา     ทำลา
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อม
เบอร์ติดต่อ :   0810573724
อีเมล์ :   Thamla99@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนบรบือวิทยาคาร (2541) )
เทคนิคโลหะ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2545) )
เชื่อมและประสาน ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2547) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อม

     
ชื่อ-สกุล :   นายนุกูล     สีแดง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกวิชาช่างเชื่อม
เบอร์ติดต่อ :   0894203493
อีเมล์ :   iuy987@hotmail.co.th
การศึกษา :   เชื่อม-ประกอบ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น (2558) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม