เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายบรรยวัสถ์     นาดี
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0863192254
อีเมล์ :   banyawat58@hotmail.com
การศึกษา :   ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส. ทบ. (2539) )
เทคนิคยานยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส. ทบ. (2542) )
อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2548) )

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายสุริยัน     สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0811848300
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายพลวัฒน์     ลักษณะภาคภูมิ
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0981034775
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายจิระวัฒน์     ด้านเนาลา
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0854651693
อีเมล์ :   jirawat-d@hotmail.com
การศึกษา :   เทคนิคช่างยนต์ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2556) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายปริญญา     ภูผิวผา
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0849563789
อีเมล์ :   parinya.0019@hotmail.co.th
การศึกษา :   เทคนิคช่างยนต์ ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (2551) )
วิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2558) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายบัญชา     บุญมา
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0944690992
อีเมล์ :   buncha25559@gmail.com
การศึกษา :   ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนวัดประชานิมิตร (2535) )
ช่างยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (2540) )
เทคนิคยานยนต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยเทคนิคนครราสีมา (2542) )
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2545) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายวีระชัย     นาดี
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0924603905
อีเมล์ :   weerachai.pla2532@gmail.com
การศึกษา :   วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2555) )
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (2555) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์     ศรีคุณ
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0817901944
อีเมล์ :   dumrong0103@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายนิพนธ์     ปัญญาวงษ์
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล

     
ชื่อ-สกุล :   นายสรศักดิ์     สมีใหญ่
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ :   0980202891
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม