เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นายประมวล     จันภิรมย์
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0852057463
อีเมล์ :   pramualsine@hotmail.co.th
การศึกษา :   การบัญชี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2548) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( สถาบันราชภัฏนครราชสีมา (2543) )

 

 
 
 

พนักงานราชการแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางภัทราพร     ประทีปโชติรัตน์
ตำแหน่ง :   พนักงานราชการแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0813604162
อีเมล์ :   joy.buayai@hotmail.com
การศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2553) )
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ (2544) )
การจัดการทั่วไป ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2547) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวอรพรรณ     บุญจีน
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0892250357
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   ว่าที่ ร.ต.หญิงกนกวรรณ     ด่านกลาง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0818769811
อีเมล์ :   k_kod@hotmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางจรรยา     สุดพูล
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0895794724
อีเมล์ :   Finance_bicec@hotmail.com
การศึกษา :   มัธยมศึกษาตอนต้น  ( โรงเรียนบัวใหญ่ (2543) )
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ( วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ (2546) )
การบัญชี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (2548) )
การบัญชี ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2551) )
วิชาชีพครู ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร (2554) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวจุรีรัตน์     ผาริการ
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :   0991678598
อีเมล์ :   jureenan.1112@gmail.com
การศึกษา :   การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปก.ศ.)  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (2557) )
บธ.บ. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลนครราชสีมา (2550) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม