เมนูหลัก
   
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 

หัวหน้าแผนกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวยุพา     จันคำ
ตำแหน่ง :   หัวหน้าแผนกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0890038877
อีเมล์ :  
การศึกษา :  

 

 
 
 

ข้าราชการครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายก้องเกียรติ     อ่อนตา
ตำแหน่ง :   ข้าราชการครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0940183810
อีเมล์ :   kongkiat_onta@hotmail.com
การศึกษา :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ( สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2552) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายประชา     โตนดไธสง
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0862602500
อีเมล์ :   pracha_ta@hotmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน (2549) )
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา (2551) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวดวงจันทร์     นาคดี
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0801639660
อีเมล์ :   duang23@hotmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (2545) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นายไกรศร     ประกิจ
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0649455650
อีเมล์ :   teikraisorn@gmail.com
การศึกษา :  

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวดวงใจ     พิกุล
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :   0801566072
อีเมล์ :   duang_jai_24@hotmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( วิทยาลัยทองสุข (2547) )

 

 
 
 

ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     
ชื่อ-สกุล :   นางสาวพรธิดา     ปาทุม
ตำแหน่ง :   ครูอัตราจ้างแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์ติดต่อ :  
อีเมล์ :   p.pontida@hotmail.com
การศึกษา :   คอมพิวเตอร์ศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  ( มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2556) )

 

แผนกอิเล็กทรอนิกส์ | แผนกสามัญสัมพันธ์ | แผนกเทคนิคพื้นฐาน | แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | แผนกการบัญชี | แผนกซ่อมบำรุง | แผนกไฟฟ้า | แผนกเครื่องกล | แผนกวิชาโยธา | แผนกวิชาช่างเชื่อม