วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 
 
 
 

   
 
 
 
ข้อมูลวิทยาลัย ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ งานประกันคุณภาพ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ #งานฝ่ายวิชาการ #งานฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ #งานฝ่ายบริหารทรัพยากร #งานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ อัลบั้มภาพกิจกรรม อศจ.นครราชสีมา หน่วยงาน สอศ. ลิ้งค์ : : Link ดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษา

   
ตรวจสอบจุด wifi
รับสมัครเรียนออนไลน์
คลังข้อมูลนักศึกษา
e-offiec
   
สอศ. ประกาศ ข้อมูล ความรู้ข่าวสาร
กยศ. อาชีวะอาสา
edltv ระบบรายงานสำนักความร่วมมือ
v-cop ระบบรายงานภาวะการมีงานทำ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
กรมทางหลวง

สถิติการเข้าเว็บไซต์
 
 
 


  แผนผังการบริหารวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

 


   
   
   
   
   
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายสุรศักดิ์ แก้วหีด
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ว่าที่ ร.ท.อภิเดช สารคำ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางบัวผา หทัยกิจเกษม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายอัมรินทร์ แสงเหลา
   
หัวหน้างานทะเบียน
นายณัฏฐพล สิรวงศ์ตระกูล
   
หัวหน้างานบุคลากร
นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
   
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายบัญชา ทำลา
   
หัวหน้างานบัญชี
นางจรรยา สุดพูล
   
หัวหน้างานพัสดุ
นายกิตติพงษ์ เขิมขันธ์
   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายประเสริฐ เงาใส
   
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวพลอยไพลิน โพธิ์ศรี
   
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางสาวธัญญารัตน์ มหาหงษ์
   
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ว่าที่ ร.ต.หญิงสายม่าน เปลี่ยนเหล็ก
   
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นายก้องเกียรติ อ่อนตา
   
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นางสุจิตรา รัตนโน
   
หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ
นางสาวอรพรรณ บุญจีน
   
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
นางสาวปัญญา พิเมย
   
หัวหน้างานความร่วมมือ
นายสุริยัน สุวรรณชัยรบ
   
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
นายคนอง พิทักษ์
   
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวพรทิพา ชัยปัญหา
   
หัวหน้างานปกครอง
นายบัญชา บุญมา
   
หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
นายวิรัติ เหมาะหมาย
   
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางภัทราพร ประทีปโชติรัตน์
   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายพลวัฒน์ ลักษณะภาคภูมิ
   
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
นางจินตนา เข็มตรง
   
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ว่าที่ ร.ต.ดำรงค์ ศรีคุณ
   
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
นายบัณฑิต แสวงจิตร
   
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายประชา โตนดไธสง
   
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นายจิระวัฒน์ ด้านเนาลา
   
หัวหน้าแผนกแผนกเทคนิคพื้นฐาน
นางจินตนา เข็มตรง
   
หัวหน้าแผนกแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นางสาวยุพา จันคำ
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างเชื่อม
นายสุชาติ รอดสุวรรณ
   
หัวหน้าแผนกแผนกสามัญสัมพันธ์
นางศรีสุวรรณ ชุดนอก
   
หัวหน้าแผนกแผนกการบัญชี
นายประมวล จันภิรมย์
   
หัวหน้าแผนกแผนกอิเล็กทรอนิกส์
นายอุทัย วังหอม
   
หัวหน้าแผนกแผนกเครื่องกล
นายบรรยวัสถ์ นาดี
   
หัวหน้าแผนกแผนกไฟฟ้า
นายนิรันดร์ ปะวรณา
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาโยธา
นางสาวธิดารัตน์ นุชแจ้งบง
   
หัวหน้าแผนกแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายอานุภาพ รบไพรินทร์

 

 
 
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
230 ถ.ดอนขุนสนิท-ตะคร้อ ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 0-4446-1956    โทรสาร : 0-4446-1772
e-mail : bic@bic.ac.th
 
copyright@2015
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@bic.ac.th